นายกฯ แจงใช้งบ 65 เร่งฟื้นศก.หลังโควิด ยันตรวจสอบได้

รัฐสภา 31 พ.ค.- นายกรัฐมนตรี ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่งแจงงบปี 65 ฟื้นศก.หลังวิกฤติโควิด ยืนยันรัฐเข้มงวดกวดขันการทุจริต วอนสภาฯ ใช้เวลา 3 วันอภิปรายคุ้มค่าสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 10.00 น. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลักการและเหตุผลที่คณะรัฐมนตรี เสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่า รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.1 ล้านล้านบาท โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564 โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบายและมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด- 19 ประจำปี 2564- 2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและนโยบายของรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชนโดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และผลกระทบจากภายนอก รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวในร้อยละ 4.0 ถึง 5.0 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภาคต่างประเทศตามแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น หลังการเดินทางระหว่างประเทศ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของหลายประเทศที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ยว ด้านฐานะและนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาได้มีการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในระลอกใหม่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำ ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพแต่ภาคธุรกิจและครัวเรือนมีความเปาะบางมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและครัวเรือนที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการระบาดโควิด-19 ในระลอกแรก และยังได้รับผลกระทบจากการระบาดในระลอกใหม่ ทำให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องในเดือน ก.พ.และเดือนมี.ค. 2564 ที่ร้อยละ 0.5 เพื่อให้สภาวะการเงินโดยรวมมีความผ่อนคลายสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความแน่นอน ส่วนสถานะการเงินด้านต่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2565 ดังนี้ 1.ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2.ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3 .เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน 4.ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐปี 2561 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 รวมทั้งกฎหมายระเบียบและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 387,909 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงานด้านความมั่นคงมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความสุข รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โดยตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 5,938 ล้านบาท เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหนพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยการพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง ส่วนการรักษาความสงบภายในประเทศตั้งงบประมาณไว้ 21,674 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะที่การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 216 ล้านบาท เพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งงบประมาณไว้ 7,144 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย ส่วนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตั้งงบประมาณไว้ 298 ล้านบาท เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์เกิดประสิทธิภาพ เป็นต้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการทุจริต ซึ่งองค์กรอิสระทุกองค์กรและประชาชน ช่วยกันตรวจสอบ ถ้าพบเห็นการใช้โครงการหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นผลสำฤทธิ์ สามารถแจ้งรายละเอียดได้ ก็ขอให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของการทุจริต อย่างไรก็ตาม ขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน หวังว่าสมาชิกทุกคนจะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ขอให้ใช้เวลาที่เรามีอยู่ 3 วันใช้ไปอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ เพื่อวันนี้และอนาคตของลูกหลานของเราใช้ภายภาคหน้า อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีใช้เวลาชี้แจง 1 ชั่วโมง 30 นาที

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก