คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ติดตามกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ติดตามกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ

นครปฐม  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ การดำเนินงานของวัดหนองกระพี้ และให้กำลังใจการดำเนินงาน ณ วัดหนองกระพี้ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้าง       ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 นำโดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ การดำเนินงานของวัดหนองกระพี้ และให้กำลังใจการดำเนินงาน ณ วัดหนองกระพี้ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

​พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5  พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ และการดำเนินงานของวัดหนองกระพี้ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงานของหมู่บ้านหนองกระพี้ โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระศรีธีรวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม เจ้าคณะอำเภอดอนตูม พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ ถวายการต้อนรับ และร่วมงานดังกล่าว

S 63234067 S 63234069

​ชุมชนบ้านหนองกระพี้ เป็นชุมชน 1 ใน 5 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เมื่อว่างจากอาชีพหลักชาวบ้านได้ร่วมกลุ่มกันทำปลาร้า ปลานิลแดดเดียว น้ำยาล้างจาน น้ำพริก สบู่ เตียงนอน ขายตามสถานที่โอทอปของจังหวัดนครปฐม ตลาดนัด ทำให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างยั่งยืนในการเลี้ยงชีพ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ร่มเย็นเป็นสุข ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง การดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรภายในหมู่บ้านเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีพระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธฺมโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้ เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ภายในบ้านหนองกระพี้ หมู่บ้านหนองกระพี้จะมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 มีการร่วมมือกันอย่างดีของผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน ได้ดำเนินกิจกรรมของเบญจศีล และเบญจธรรมตลอดมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม ทำให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้กระทำ ประชาชนชาวบ้านหนองกระพี้มีความรัก ความสามัคคี มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยชาวบ้านจะมีการเข้าวัด สวดมนต์ ถือศีลที่วัดหนองกระพี้อยู่เป็นประจำโดยเฉพาะวันพระ การดำเนินชีวิตอยู่ในศีลในธรรมตลอดมา ในส่วนของโรงเรียนวัดหนองกระพี้จะให้นักเรียนสวดมนต์ สมาทานศีล 5 เป็นประจำทุกวันหลังจากเคารพธงชาติ และจัดวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังนำนักเรียนไปที่วัดหนองกระพี้เพื่อสวดมนต์ นั่งสมาธิ เรียนรู้หลักของศีล 5 โดยมีพระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธฺมโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้ เมตตาบรรยายชี้แนะแนวทาง หลักธรรมต่าง ๆ และเมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านยังนำนักเรียนเข้าร่วมดำเนินการช่วยงาน ทำให้เด็กนักเรียนวัดหนองกระพี้ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ปฏิบัติอยู่ในศีลเป็นคนดีของพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และสังคม นอกจากนี้ได้มีการบรรยายผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อให้ชาวบ้านที่ไม่ได้มาวัดได้ฟังธรรมะจากที่บ้านอีกด้วย

S 63234070 S 63234073

 

​ที่ผ่านมาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) วัดหนองกระพี้ได้มีการช่วยเหลือชาวบ้าน     ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยการเปิดโรงครัว และชาวบ้านฝ่ายปกครอง ประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน สำหรับผู้ที่ติดเชื้อได้นำไปรักษาที่โรงพยาบาล จะเห็นได้ว่าหมู่บ้านหนองกระพี้ ได้ร่วมแรง ร่วมใจ มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยร่วมพลังระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีหลักของศีล 5 เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยหมู่บ้านหนองกระพี้ไม่พบคดีร้ายแรงภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งรณรงค์สมาชิกแต่ละครอบครัวร่วมลงทะเบียนร่วมลงทะเบียนเป็นครอบครัวหมู่บ้านรักษาศีล 5 จัดตั้งเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนชาวบ้านพร้อมกันรักษาศีล เพื่อก่อเกิดสุข และสามัคคี หมู่บ้านหนองกระพี้ปฏิบัติตนตามหลักวิถีชาวพุทธ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และท้องถิ่น เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมกันตักบาตรทุกวันพระ การเสริมสร้างความรู้ภายในหมู่บ้านของยาเสพติดให้โทษ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ นอกจากนี้หมู่บ้านนอกกระพี้ยังดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน

S 63234072

 

​สำหรับวัดหนองกระพี้ ภายใต้การนำของพระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธฺมโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้ ได้ใช้พื้นที่วัดจำนวน 18 ไร่ โดยแบ่งเป็นการทำนาปลูกข้าว จำนวน 13 ไร่ และปลูกอ้อย จำนวน 5 ไร่ โดยรวมกับชาวบ้านบ้านหนองกระพี้ช่วยกันปลูกเพื่อนำผลิตผลมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน โดยไม่มีการจำหน่ายเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอยู่ มีกิน ซึ่งในส่วนของผลิตผลอ้อยที่ได้จากการปลูกที่วัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คิดค้นนำเครื่องจักรผ่านกระบวนการทำน้ำอ้อย และนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น คาราเมลน้ำอ้อย วุ้นน้ำอ้อย เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนบ้านหนองกระพี้ และประชาชนที่สนใจเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ในด้านอาชีพ และการเกษตรต่อไป

 

ปนิทัศน์ มามีสุข/ ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. นครปฐม

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก