logo

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเป็นจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ในปีมหามงคล 72 พรรษา

กดติดตาม TOP NEWS

เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นแนวทางในการร้อยเรียงความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้เข้าพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส ได้ประกาศนโยบายให้เครือฯ และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ดำเนินโครงการร้อยเรียงความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยในโอกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ดำเนินการคือการเป็นจิตอาสาพระราชทาน โดยนำผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างความสามัคคีและจิตสำนึกสาธารณะในการเป็นจิตอาสาของผู้บริหารและพนักงาน โดยการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในศูนย์ฝึกฯ เช่น ฐานการเรียนรู้การช่วยเหลือฉุกเฉิน ฐานการเรียนรู้การเกษตรพอเพียง ฐานการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม ฐานการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน และฐานการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พนักงานเครือฯ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน ทำให้ได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อปวงชนชาวไทย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง สิ่งสำคัญจากนี้ คือการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด โดยสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานในเครือฯ ได้เห็นภาพเดียวกัน และนำไปพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

นายสฐิรวิช ทิศกระโทก พนักงาน สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หนึ่งในผู้เข้าอบรมเป็นจิตอาสาพระราชทาน กล่าวว่า “มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการศึกษาดูงานโคกหนองนา การทำการเกษตรผสมผสาน และการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่พระราชาทรงดูแลประเทศ และส่งต่อกิจกรรมนี้ให้คนในประเทศได้เรียนรู้”

นางสาวกนกนวล จรัสกุณโฮง พนักงาน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร กล่าวว่า “รู้สึกปลื้มใจที่ได้เข้ามาใกล้ชิดกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น การเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ทำให้ได้เรียนรู้ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการเอาตัวรอดในสภาวะวิกฤติ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานได้”

การเข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านสถานที่ฝึก วิทยากร และอาหารพระราชทาน หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมได้ทำพิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงถึงความพร้อมจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น