เปิดที่มาที่ไปโอนอำนาจรัฐมนตรีใส่มือนายกฯ จาก 40 พ.ร.บ.ถึง 31 พ.ร.บ. ยึดอำนาจคุมแก้โควิดแบบเบ็ดเสร็จ​

เปิดที่มาที่ไปโอนอำนาจรัฐมนตรีใส่มือนายกฯ จาก 40 พ.ร.บ.ถึง 31 พ.ร.บ. ยึดอำนาจคุมแก้โควิดแบบเบ็ดเสร็จ​

ย้อนอดีตกลับไปเมื่อปีที่แล้ว เมื่อ 24 มี.ค. 2563 ครม.เคยมีมติโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีไปเป็นอำนาจของนายกฯ มีผลบังคับใช้ 26 มี.ค.2563 โดยดึงอำนาจที่อยู่ในพ.ร.บ. 40 ฉบับ ซึ่งอยู่กับรัฐมนตรีมาอยู่ในมือนายกฯทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ครอบคลุม และเด็ดขาดในการใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดรอบแรก โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน

โดยพ.ร.บ.ทั้ง 40 ฉบับครั้งแรกประกอบด้วย
๑.พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๓.พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
๔.พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙
๕.พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘.พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
๙.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐.พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๒.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๓.พระราชบัญญัติควบคุมน้้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๔.พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๕.พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๑๖.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๗.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๘.พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙.พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๐.พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๑.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๒.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
๒๓.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
๒๔.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๕.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๗.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๘.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๙.พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๐.พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
๓๑.พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
๓๒.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
๓๓.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๔.พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๕.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๖.พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๗.พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙
๓๘.พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
๓๙.พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
๔๐.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ต่อมาหลังจากนั้นอีก 2 เดือนเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดเบาบางลง 26 พ.ค.2563 ครม.จึงมีมติให้ยกเลิกการโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกฯ เป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะอำนาจในการใช้พ.ร.บ.40 ฉบับ โดยให้ใช้ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แทน โดยทั้งหมดให้มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 2563

ต่อเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอก 3 มีทีท่าว่าจะยังไม่ยุติและคงอยู่ต่อไป ครม.จึงมีมติเมื่อวานนี้ ( 27 เม.ย.2564 ) ให้โอนอำนาจของรัฐมนตรีมาเป็นอำนาจของนายกฯเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน

โดยรอบนี้มีพ.ร.บ. 31 ฉบับที่ถูกโอนมาเป็นอำนาจของนายกฯ ประกอบด้วย
1.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
3. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561
4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
5. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560
7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
8. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
10. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
12. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
13. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
14. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
21. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
25. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
26. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
27. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
28. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
29. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509
31. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ทั้งนี้ในส่วนของพ.ร.บ.ที่หายไปจากคำสั่งฉบับที่ 1 ประกอบด้วย
1. พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497
2.พ.ร.บ.การเนรเทศ พ.ศ.2499
3.พ.ร.บ.ส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
4.พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562
5.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
6.พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2488
7.พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522
8.พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
9.พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527
10.พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเที่ยมอาวุธปืน พ.ศ.2490
11 พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535

ส่วนพ.ร.บ. 2 ฉบับที่ถูกดึงมาอยู่ในมือนายกฯใหม่ในคราวนี้คือ

1. พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561

2.พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

ทั้งนี้การโอนอำนาจของรมต.ผ่าน พ.ร.บ.31 ฉบับ จะช่วยให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา​โควิด ภายใต้การกุมอำนาจของพล.อ.ประยุทธ์​ ผ่าน ศูนย์​แก้ไขสถานการณ์​โควิดแบบเบ็ดเสร็จ​ (Single command)​ได้ รวดเร็ว​ เด็ดขาด มีประสิทธิภาพ​มากขึ้น

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก